Condiciones legales y política de privacidad de Guía Galega 
Condiciones generales de Guía Galega
1. Información legal.

As presentes disposicións regulan o uso da presente web de Internet (en adiante, a "Web") e de todos aqueles servizos que Tecalis Engineering S. L. (en adiante, Guía Galega) pon a disposición dos seus usuarios a través da mesma.

Guía Galega ten o seu domicilio sucursal e comercial Rúa Avda Mahía, 11 15220 Bertamirans (Ames).Tlf: 881 200 250 / info2@guiagalega.es.

Guía Galega ten o seu domicilio social na Avenida Mahía, 11, 15220 Bertamiráns-Ames. A Coruña. España. Tlf. (+34) 911 01 06 01 y Fax. (+34) 911 01 6777. C.I.F. número ES B-70279088 e atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela no Tomo 115, Folio 70, Hoja SC-45.357. Inscripción 1ª. Sociedade Unipersonal. Empresa da Unión Europea.

O acceso á parte pública desta páxina web é de balde, os productos, servizos e calquera outros que presta Guía Galega con carácter xeral, teñen o prezo que se indique na correspondente oferta comercial estipulada en cada caso co cliente, e en ningún caso se ofrecen ou prestan a través do servizo desta páxina web, agás en casos excepcionais.

A utilización da Web atribúe a condición de usuario de la Web (en adiante, o "Usuario") e implica a aceptación de tódalas condicións recollidas neste Aviso Legal. A prestación do servizo da Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado á mesma. Polo tanto, o Usuario debe de ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña emprega-la Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

2. Dereitos de Propiedade intelectual e industrial.

Tódolos contidos desta Web, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotos, gráficos, imaxes, iconos, links e calquera outros contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en adiante, os "Contidos"), son propiedade intelectual de Guía Galega ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estrictamente necesario para o correcto uso da Web.

As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade de Guía Galega ou terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos.

3. Condicións de uso da Web

A.- Sobre o Uso.

O Usuario obrígase a facer un uso correcto da Web de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a Guía Galega ou fronte a terceiros, de calquera dano e perxuizo que poidieran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso da Web con fins lesivos de bens ou intereses de Guía Galega ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demáis equipos informáticos (hardware) ou productos e aplicacións informáticas (software) de Guía Galega ou de terceiros.

B.- Sobre os Contidos

O Usuario comprométese a emprega-los Contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demáis condicións, regulamentos e instruccións que no seu caso poidesen ser de aplicación de conformidade co disposto no apartado 1.

Con carácter meramente enunciativo, o Usuario dacordo coa lexislación vixente deberá de absterse de:

Reproducir, copiar, distribuir, pór a disposición, comunicar públicamente, transformar ou modifica-los Contidos agás nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por Guía Galega ou por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación no seu caso.

Reproducir ou copiar para uso privado os Contidos que poidan ser considerados como Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta a disposición de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reproducción por parte do Usuario ou dun terceiro.

Extraer e/ou reutilizar a totalidade ou unha parte sustancial dos Contenidos integrantes da Web así como das bases de datos que Guía Galega poña a disposición dos Usuarios.

C.- Sobre o formulario de recollida de datos

Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios da Web aos efectos anteriores ou calquera outros deberá ser certa. A estes efectos, o Usuario garantiza a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada a Guía Galega perfectamente actualizada de forma que resposte, en todo momento, á situación real do Usuario. En todo caso será o Usuario o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos perxuizos que cause a Guía Galega ou a terceiros pola información que facilite.

4. Exclusión de responsabilidade

A.- Sobre a Información

O acceso á Web non implica de ningunha forma a obrigación por parte de Guía Galega de comproba-la veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividade e actualidade dos datos suministrados a través da mesma. Os contidos desta páxina son de carácter xeral e non constitúen, en modo algún, a prestación de ningún servizo de asesoramento ou consultoría de ningún tipo.

Guía Galega non se responsabiliza das decisións tomadas a partires da información suministrada na Web nin dos danos e perxuizos producidos no Usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida na Web.

B.- Dos servizos.

O acceso á Web non implica a obrigación por parte de Guía Galega de controla-la ausencia de virus ou calquera outro programa ou sistema daniño. Correspondendo ao Usuario a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

Guía Galega non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo da Web.

C.- Da dispoñibilidade da Web.

O acceso á Web require de servizos e suministros de terceiros, incluidos o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde a Guía Galega. Por conseguinte, os servizos providos a través da Web poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles para os Usuarios.

Guía Galega non se responsabiliza dos danos ou perxuizos de calquera tipo producidos ao Usuario que traian causa de erros ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

Guía Galega no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos al Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

5. Protección de datos de carácter persoal.

Nos casos nos que o usuario proporcionase á Empresa certos datos de carácter persoal que a empresa poderá administrar automatizadamente ou non, por elo o titular dos datos autoriza expresamente a . a tratar informáticamente os datos persoais suscritos e a incorporalos na súa base de datos para os fins propios de xestión de futuros clientes, clientes, partners, colaboradores e recursos humáns.

O titular terá dereito a oporse, acceder, rectificar e cancelar cantos datos persoais seus existan almacenados nas bases de datos de Guía Galega.

Ditos dereitos poderán ser exercitados a través de calquera medio de comunicación con Guía Galega.

Así mesmo, autoriza a Guía Galega a cede-los datos persoais suscritos a terceiras empresas cuxa intervención sea precisa para satisface-las necesidades anteriormente mencionadas.

Os datos persoais están totalmente protexidos segundo a Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal

Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco son obrigatorios polo que en caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, Guía Galega poderá á súa soa discreción denega-lo correspondente servizo.

Premendo o botón de "enviar", "procesar" o "solicitar" do correspondente formulario, o Usuario consente de forma expresa que os seus datos poderán ser empregados para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico ou por calquera outro medio.

6. Lexislación aplicable.

O presente Aviso Legal e as súas consecuencias rexiranse en todo caso pola lexislación española que esté en vigor en cada momento. Política de privacidade | Condicións xerais | ©2011 GUíA GALEGA